Nacházíte se zde: Úvod Licenční podmínky validátoru

Licenční podmínky validátoru

Podmínky užívání software Validátor metadat

I.
Definice pojmů:


Autorský zákon: je zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Sublicenční smlouva: je tato sublicenční smlouva uzavřená postupem upraveným v čl. III této sublicenční smlouvy mezi Národní knihovnou a Registrovaným uživatelem.
Logica: je společnost Logica Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha 6, Na Okraji 335/42, IČ: 624 12 388, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka: 34304.
Národní knihovna: je Národní knihovna České republiky, která je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo kultury ČR.
Program: je počítačový program Validátor metadat, který je autorských dílem chráněným autorskými právy, které vykonává společnost Logica podle příslušných ustanovení Autorského zákona, přičemž společnost Logica poskytla Národní knihovně nevýhradní licenci k užití Programu pro území České republiky bez omezení co do množství a způsobu užití, a to po celou dobu trvání majetkových práv autorských k Programu a včetně výslovného souhlasu k poskytnutí oprávnění užít Program třetím osobám.
Registrovaný uživatel: je právnická či fyzická osoba, která se registrovala prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webových stránkách www.nkp.cz, přičemž v případě, že Registrovaným uživatelem je právnická osoba, pak uživatel, který provedl registraci jménem právnické osoby, tímto potvrzuje, že je oprávněn či pověřen tuto Sublicenční smlouvu uzavřít.


II.
Účel Sublicenční smlouvy


Účelem této Sublicenční smlouvy je poskytnout Registrovaným uživatelům oprávnění k užití Programu. Souhlas s užitím Programu uděluje touto Sublicenční smlouvou Národní knihovna, a to prostřednictvím webové stránky Národní knihovny (http://www.nkp.cz).


III.
Uzavření Sublicenční smlouvy


K uzavření této Sublicenční smlouvy mezi Národní knihovnou a Registrovaným uživatelem dochází v souladu s ustanovením § 46 odst. 5 Autorského zákona okamžikem instalace Programu Registrovaným uživatelem z webových stránek Národní knihovny, a to za podmínek uvedených v této Sublicenční smlouvě. Registrovaný uživatel instalací Programu souhlasí, že bude touto Sublicenční smlouvou vázán.

IV.
Sublicenční oprávnění

Národní knihovna okamžikem uzavření této Sublicenční smlouvy dle předcházejícího článku uděluje Registrovanému uživateli sublicenci k užívání Programu dle následující specifikace:
Sublicence je poskytnuta pro území České republiky;
Sublicence je poskytnutá na dobu trvání majetkových práv k Programu;
Sublicence je poskytnuta pouze pro osobní účely Registrovaného uživatele či jeho vnitřní potřebu. Užívaní Programu pro účely, které jsou přímo či nepřímo obchodní, není dovoleno;
Sublicence je poskytnutá bez množstevního omezení;
Registrovaný uživatel nemůže oprávnění tvořící součást této sublicence, a to ani zčásti, poskytnout třetí osobě, bez předcházejícího písemného souhlasu Národní knihovny. Registrovaný uživatel je povinen Program odpovídajícím způsobem zajistit proti jakémukoli využití třetí stranou, ke kterému nebyl udělen předcházející písemný souhlas Národní knihovny;
Registrovaný uživatel není bez předcházejícího písemného souhlasu Národní knihovny oprávněn rozmnožovat, překládat, zpracovávat, upravovat, spojovat ji s jinými počítačovými programy či jinak upravit nebo měnit Program, dále není oprávněn rozmnožovat kód Programu nebo překládat jeho formu. Ustanovení Autorského zákona týkající se omezení rozsahu práv autora k počítačovému programu, které není možné dohodou smluvních stran vyloučit, nejsou tímto dotčena;
Sublicence poskytnutá Registrovanému uživateli na základě této Sublicenční smlouvy se vztahuje rovněž na aktualizované verze Programu dodané Národní knihovnou v rámci upgrade nebo update;
Sublicence je poskytnutá Registrovanému uživateli bezúplatně;
Registrovaný uživatel není povinen poskytnutou Sublicenci využít.

V.
Záruky a odpovědnost

Registrovaný uživatel bere na vědomí, že Program je Národní knihovnou poskytnut jak „stojí a leží“ bez záruky a bez podpory či jiné služby ze strany Národní knihovny. Národní knihovna nepřebírá a neuznává jakékoliv záruky týkající se Programu, mimo jiné záruky týkající se vhodnosti užití k určitému účelu a záruky neporušení práv třetích osob. Národní knihovna nezaručuje, že Program bude fungovat bez přerušení a bez chyb. Registrovaný uživatel bere na vědomí, že Národní knihovna neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s Programem a Registrovaný uživatel se tímto vzdává práva na náhradu škody v souladu s ustanovením § 386 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník.
V případě porušení ustanovení této Sublicenční smlouvy Registrovaným uživatelem si Národní knihovna vyhrazuje právo požadovat od Registrovaného uživatele odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se jednání, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zaplacení náhrady škody, jakož i právo požadovat jiné nápravy takového stavu vyplývající z platných ustanovení Autorského zákona, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník a dalších souvisejících právních norem České republiky.

VI.
Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Registrovaný uživatel uděluje uzavřením této Sublicenční smlouvy správci osobních údajů, Národní knihovně, svůj výslovný souhlas ke zpracování jeho osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, a za účelem evidence oprávněných uživatelů Programu a současně umožnění dodání aktualizovaných verzí Programu v rámci upgrade nebo update Registrovanému uživateli.
Registrovaný uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, aby Národní knihovna zpracovávala jeho osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu po dobu účinnosti této Sublicenční smlouvy a pěti let následujících po ukončení účinnosti této Sublicenční smlouvy.
Registrovaný uživatel bere na vědomí, že osobní údaje bude zpracovávat Národní knihovna a že tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny jejím zaměstnancům. Registrovaný uživatel dále bere na vědomí, že má právo přístupu ke shromážděným osobním údajům a na požádání mu budou Národní knihovnou předány informace o jejich zpracování, že má právo na jejich opravu, blokování, doplnění, jakož i další práva ve smyslu ust. § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (zejména právo na vysvětlení a případné odstranění vzniklého stavu, v případě, kdy se Registrovaný uživatel domnívá nebo zjistí, že Národní knihovna provádí zpracování nepřesně či v rozporu s ochranou osobního a soukromého života Registrovaného uživatele).
Registrovaný uživatel výše uvedené osobní údaje poskytuje dobrovolně a je si vědom skutečnosti, že Národní knihovna za účelem plnění svých zákonných povinností prokázání souhlasu Registrovaného uživatele bude uchovávat všechny provozní záznamy elektronické komunikace, při níž byl souhlas udělen. Registrovaný uživatel má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat.  

VII.
Rozhodné právo

 

Sublicenční smlouva se řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními Autorského zákona a zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník.

VIII.
Doba platnosti, ukončení Sublicenční smlouvy


Sublicenční smlouva je uzavřena na dobu trvání majetkových práv k Programu. Smrtí nebo zánikem Registrovaného uživatele Sublicenční smlouva zaniká, práva a povinnosti z této Sublicenční smlouvy nepřecházejí na právní nástupce.
Národní knihovna je oprávněna od této Sublicenční smlouvy odstoupit, dojde-li k jejímu podstatnému porušení, zejména k neoprávněnému užití Programu v rozporu s touto Sublicenční smlouvou.